4.730.000 6.780.000 

Còn hàng

5.010.000 5.930.000 

Còn hàng